Anais da Biblioteca Nacional
1876-1877
volume II
1877-1878
volume III
1877-1878
volume IV

1878-1879
volume V

1878-1879
volume VI

1879-1880
volume VII

1880-1881
volume VIII

1881-1882
volume IX parte 01

1881-1882
volume IX parte 02

1882-1883
volume X

1883-1884
volume XI

1884-1885
volume XII

1885-1886
volume XIII

1886-1887
volume XIV

1887-1888
volume XV

1889-1890
volume XVI

1891-1892
volume XVII

1896
volume XVIII
1897
volume XIX

1898
volume XX

1899
volume XXI

1900
volume XXII
1901
volume XXIII
1902
volume XXIV
1903
volume XXV
1904
volume XVI
1905
volume XXVII
1906
volume XXVIII

1907
volume XXIX

1908
volume XXX

1909
volume XXXI

1910
volume XXXII
1911
volume XXXIII

1912
volume XXXIV

1913
volume XXXV
1914
volume XXXVI
1915
volume XXXVII
1916
volume XXXVIII
1917
volume XXXIX
1918
volume XL
1919-1920
volume XLI-XLII
1921-1922
volume XLIII-XLIV
1923
volume XLV
1924
volume XLVI
1925
volume XLVII
1926
volume XLVIII
1927
volume XLIX
1928
volume L
1929
volume LI
1930
volume LII
1931
volume LIII
1932
volume LIV
1933
volume LV
1934
volume LVI
1935
volume LVII
1936
volume LVIII
1937
volume LIX
1938
volume LX
1939
volume LXI
1940
volume LXII
1941
volume LXIII
1938
volume LXIV
1943
volume LXV
1948
volume LXVI
1948
volume LXVII
1948
volume LXVIII
1950
volume LXIX
1950
volume LXX
1951
volume LXXI
1952
volume LXXII
1953
volume LXXIII
1953
volume LXXIV
1955
volume LXXV
1956
volume LXXVI
1957
volume LXXVII
1958
volume LXXVIII
1959
volume LXXIX
1960
volume LXXX
1961
volume LXXXI
1962
volume LXXXII - 01
1962
volume LXXXIII - 02
1963
volume LXXXIII
1964
volume LXXXIV
1965
volume LXXXV
1966
volume LXXXVI
1967
volume LXXXVII
1968
volume LXXXVIII
1969
volume LXXXIX
1970
volume XC
1971
volume XCI
1972
volume XCII - 01
1972
volume XCII - 02
1972
volume XCII - 03
1972
volume XCII - 04
1972
volume XCII - 05
1972
volume XCII - 06
1972
volume XCII - 07
1972
volume XCII - 08
1973
volume XCIII
1974
volume XCIV
1975-1976
volume XCV - 01
1975-1976
volume XCV - 02
1976
volume XCVI
1977
volume XCVII
1978
volume XCVIII
1979
volume XCIX
1980
volume C
1981
volume CI
1982
volume CII
1983
volume CIII
1984
volume CIV
1985
volume CV
1986
volume CVI
1987
volume CVII
1988
volume CVIII
1989
volume CIX
1990
volume CX
1991
volume CXI
1992
volume CXII
1993
volume CXIII
1994
volume CXIV
1995
volume CXV
1996
volume CXVI
1997
volume CXVII
1999
volume CXIX
2000
volume CXX
2001
volume CXXI